Zaznacz stronę

Regulamin

regulamin

DeliMed

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.DELIMED.PL

I.                    Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania:

a)      ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.delimed.pl ( „Sklep Internetowy”),

b)      składania zamówień na produkty dostępne w sklepie internetowym,

c)       dostarczania zamówionych produktów Klientowi,

d)      uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów,

e)      uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy

f)       zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 1. Sklep internetowy jest prowadzony przez firmę Delimed z siedzibą ul. Sochy 28, 31-979 Kraków, NIP: 8681763328, REGON: 122977708, reprezentowaną przez Paulina Magdoń – Dybczak

a)      e-mail: biuro@delimed.pl,

b)      tel.: 501 109 707,

c)       www.delimed.pl

d)      („Usługodawca”)

 1. Kontakt ze Sklepem Internetowym możliwy jest przez 24 godziny od poniedziałku do piątku pod adresem e-mail: biuro@delimed.pl, odpowiedzi na maile w godzinach pracy biura.  Kontakt telefoniczny z obsługą sklepu możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 pod numerem telefonu 731 731 287.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie www.delimed.pl. Ponadto każdy Klient zostanie poinformowany przez Usługodawcę drogą elektroniczną o zaistniałych zmianach.

 

II.      Przedmiot świadczenia

 

 1. Sklep Internetowy świadczy Usługi w zakresie sprzedaży za pośrednictwem Internetu produktów dostępnych w Sklepie Internetowym, w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy podmiotem składającym zamówienie (zwanym dalej „Klientem”), a Usługodawcą na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Zawierając umowę na podstawie zapisów Regulaminu Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w całości treść Regulaminu.
 3. Zamawiać produkty za pośrednictwem Sklepu Internetowego mogą zarówno Konsumenci jak i Przedsiębiorcy. (Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Za Przedsiębiorcę uważa się osobę fizyczną, osobę prawną i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.)
 4. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:

a)      komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu m.in. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b)      aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe po dokonaniu Rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego (Zakupy poprzez Rejestrację) albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych (Zakupy bez Rejestracji).
 2. W celu dokonania Rejestracji należy na stronie internetowej www.delimed.pl wybrać zakładkę „zarejestruj się”, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając dokładne i pełne dane wymagane przez Usługodawcę w formularzu rejestracyjnym.
 3. Warunkiem Rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień (wystawienia faktury VAT/rachunku) składanych w Sklepie Internetowym, przez Administratora.
 4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany adres poczty elektronicznej zostanie wysłany link aktywacyjny, który należy uruchomić w celu potwierdzenia oświadczenia woli w postaci Rejestracji.
 5. Po dokonaniu Rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego przy pomocy podanych w trakcie Rejestracji adresu email jako loginu/nazwy użytkownika oraz hasła.
 6. Po zalogowaniu Klient w zakładce „Moje konto” może dokonywać zmian danych oraz zmian hasła.
 7. Klient w każdej chwili może złożyć dyspozycję likwidacji założonego Konta oraz usunięcia danych osobowych poprzez zalogowanie się i wysłanie przy pomocy formularza kontaktowego prośby o usunięcie swojego konta. Po otrzymaniu takiej prośby, Usługodawca usunie wskazane konto w czasie nie dłuższym niż 72 godziny.
 8. Klient może również dokonać zakupu produktów bez Rejestracji. W tym celu nie jest obowiązany do założenia Konta. W takim wypadku Klient składa zamówienie używając formularza „Zakupy bez Rejestracji” oraz uruchomiając na stronie produktu link ukryty pod polem „Dodaj do koszyka”, a następnie wskazuje ilość zamówionego produktu, sposób odbioru i płatności za zamówienie oraz inne niezbędne dane do realizacji zamówienia takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, tel. kontaktowy, adres, adres dostawy oraz dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, jeśli Klient żąda wystawienia takiej faktury. Dokonując zakupu bez rejestracji Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu Sklepu Internetowego i zaakceptować jego treść oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Zakazane jest dostarczanie do Sklepu Internetowego przez Klientów treści bezprawnych. Klient akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.
 10. Z uwagi na publiczny charakter sieci Internet, Klient powinien stosować właściwe środki techniczne w celu minimalizowania zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych droga elektroniczną,  w szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z Sklepu Internetowego .

 III.    Składanie zamówienia

 

 1. Wszystkie produkty przedstawione na stronie www.delimed.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
 2. Klient składając zamówienie, przedstawia ofertę zawarcia Umowy sprzedaży określonego produktu, przedstawionego na stronie www.delimed.pl
 3. Złożenie zamówienia następuje poprzez uruchomienie na stronie produktu linku ukrytego pod polem „Dodaj do koszyka”, a następnie wskazanie ilości zamówionych produktów, sposób odbioru i płatności za zamówienie i kliknięcie w formularzu pola „Zamawiam”.
 4. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sklep Internetowy może odmówić realizacji zamówienia m.in., w przypadku gdy Klient łamie regulamin Sklepu Internetowego, oferowane na stronie www.delimed.pl produkty zostały wysprzedane, Klient nie podał danych niezbędnych do realizacji zamówienia lub podane przez niego dane są niepełne, wystąpił błąd systemu informatycznego, nastąpiła ingerencja osób trzecich, czy awaria systemu lub utrata danych. O nie przyjęciu zamówienia Klient zostanie poinformowany na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej.
 5. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca potwierdza jego otrzymanie (co
  powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem) oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi przez Usługodawcę stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej.
 6. Rozwiązanie umowy sprzedaży przez Klienta może nastąpić w przypadkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie w formie odstąpienia od umowy.
 7. Rozwiązanie umowy sprzedaży przez Usługodawcę może nastąpić w przypadku niedokonania przez Klienta zapłaty za zamówiony produkt:

a)      w terminie 3 dni od dnia Zawarcia Umowy, w przypadku zapłaty przelewem elektronicznym lub zwykłym przelewem na rachunek bankowy;

b)      w przypadku niedokonania zapłaty za produkt przy odbiorze, przy wyborze opcji płatność gotówką przy odbiorze.

 1. Klient nie ma możliwości składania zamówień z pominięciem strony Sklepu Internetowego.

 

IV.  Cena i Produkty

 

 1. Ceny wszystkich produktów w Sklepie Internetowym podane są w polskich złotych, i są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 2. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
 3. Cena produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 4. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do wycofania niektórych produktów ze sprzedaży.
 5. Wszystkie produkty w Sklepie Internetowym są oryginalne i pełnowartościowe.
 6. Sklep Internetowy zastrzega możliwość czasowej niedostępności produktów. Informacja o czasowej niedostępności produktu udostępniona będzie na stronie Sklepu Internetowego.
 7. Wszelkie informacje na temat produktów dostępne są pod numerem telefonu: 501 109 707.

 

V.      Realizacja zamówienia, Dostawa i Formy płatności

 

 1. Realizacja zamówienia nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia przez Usługodawcę  z zastrzeżeniem , że w razie niedostępności produktu realizacja zamówienia może ulec zmianie o czym Klient zostanie poinformowany na wskazany w formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej.
 2. Dostawa zamówionych produktów odbywa się za pośrednictwem wskazanej przez Usługodawcę firmy kurierskiej.
 3. Nie jest możliwy osobisty odbiór produktów.
 4. Do przesyłki dołączony jest dowód zakupu.
 5.  Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności:

a)      Za pobraniem;

b)      Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Usługodawcy wskazane są na stronie Sklepu Internetowego oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia).

 

VI.    Reklamacje

 

 1. Reklamacje należy składać pisemnie na adres: Paulina Magdoń – Dybczak Delimed, ul. Sochy 28, 31-979 Kraków z dopiskiem „Reklamacja” lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres: biuro@delimed.pl.
 2. Składając reklamację Klient powinien dokładnie opisać powody reklamacji, wady rzeczy, a także na żądanie Usługodawcy dostarczyć wadliwy produkt.
 3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna. Jeżeli spośród sprzedanych produktów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od produktów wolnych od wad, bez szkody dla stron, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ograniczone jest do produktów wadliwych.
 4. Niezależnie od postanowień określonych w ust. 3 jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Usługodawca jest obowiązany wymienić produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Usługodawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.
 5. Koszt przesłania produktu po rozpatrzeniu reklamacji na korzyść Klienta, po uprzednim udokumentowaniu tych kosztów przez Klienta, pokrywa Usługodawca.
 6. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana pisemnie na podany przez Klienta adres. Jeśli w tym terminie Sklep Internetowy nie ustosunkuje się do reklamacji, uważa się że uznał ją za uzasadnioną.
 7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Usługodawca  naprawi lub wymieni reklamowany produkt na nowy, pełnowartościowy, albo obniży cenę lub zwróci wartość zakupionego produktu.

 

VII.  Prawo do odstąpienia od umowy / Zwrot produktów

 

 1. Konsument, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) produktów zakupionych w Sklepie Internetowym.
 2. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa powyżej Konsument zobowiązany jest sporządzić i przesłać na adres Sklepu Internetowego Paulina Magdoń – Dybczak Delimed, ul. Sochy 28, 31-979 Kraków, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, według wzoru znajdującego się na stronie internetowej Sklepu Internetowego oraz zwrócić zakupiony produkt nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 3.  Dla zachowania 14 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w tym terminie.
 4. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a to co strony umowy świadczyły podlega zwrotowi.
 5. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu produktów w stanie niezmienionym, z nienaruszonym opakowaniem wraz z dowodem zakupu.
 6. Usługodawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych „za pobraniem”.

 

VIII.Polityka prywatności

 

 1. Dokonanie przez Klienta zakupów w sklepie www.delimed.pl oraz rejestracja w Sklepie Internetowym wiążą się z wyrażeniem zgodny na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) których Administratorem jest firma Paulina Magdoń – Dybczak Delimed, ul. Sochy 28, 31-979 Kraków, Polska.
 2. Informacje te służą tylko i jedynie do celów realizacji zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragon lub faktura VAT) oraz wysyłki produktów. W związku z tym Sklep Internetowy ma prawo udostępniać zebrane dane swoim partnerom handlowym, jedynie mając na celu sprawną realizacje zamówienia.
 3. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawienia oraz żądania usunięcia.
 4. Klient może ponadto dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych i przekazywanie mu przez Sklep Internetowy informacji marketingowych dotyczących usług i produktów oferowanych przez Sklep Internetowy.
 5. Klient może ponadto dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sklepu Internetowego informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422)

 

IX.Postanowienia końcowe

 

 1. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.
 2. Klient zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na Stronie Internetowej oraz wysłanie powiadomienia na podany adres e-mail.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go na stronie internetowej www.delimed.pl. 

 

X.RODO


Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) zwane w dalszej części jako „RODO”,  informuje, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Paulina Magdoń-Dybczak  prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Delimed ul. Sochy 28, 31-979 Kraków, tel.:501109707,
e-mail: biuro@delimed.pl
2. Dane osobowe zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e oraz art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, e, f, g, RODO.
3. Czas przechowywania danych osobowych jest ograniczony do okresu ich przydatności do celów, do których zostały zebrane, a po tym okresie są one archiwizowane bądź usuwane.
4. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jeśli zdaniem Pana/Pani przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy.
7. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora danych osobowych.